Wkb-checklisten luchtdichting en brandveiligheid

Artikel delen

Op 1 juli 2022 moet hij dan eindelijk in werking treden: de Omgevingswet en de daarmee samen hangende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Vooral de aanscherping van de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken zal bij aannemers leiden tot een grote behoefte aan zekerheidstellingen bij toeleveranciers. CPG Nederland gaat daarom Wkb-checklisten ontwikkelen voor haar producten op het gebied van luchtdichting en passieve brandveiligheid.

Tekst: ing. Frank de Groot

Het zal inmiddels bekend zijn bij bouwbedrijven: vanaf 1 juli 2022 krijgen we te maken met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dat betekent onder meer dat de toetsing van een bouwplan aan de bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012) voor woningen en eenvoudige gebouwen (Gevolgklasse 1) niet meer wordt gedaan door de gemeente op basis van een ingediend bouwplan. In plaats daarvan geeft een private kwaliteitsborger, die door de aannemer wordt ingeschakeld, bij oplevering een dossier bevoegd gezag (gebouwdossier) en een Verklaring af aan de gemeente. Hierin verklaart de kwaliteitsborger dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het opgeleverde gebouw aan de bouwregelgeving voldoet.

Belangrijk verschil met de huidige situatie is dus dat bijvoorbeeld de blowerdoortest moet aantonen dat de in het Bouwbesluit geëiste luchtdichtheid wordt behaald. Ook moet bij oplevering aantoonbaar zijn dat de brandwerendheid voldoet aan de bouwregelgeving. Dat kan door middel van foto’s en bijvoorbeeld tijdens de werkvoorbereiding en uitvoering ingevulde checklisten. Dit raakt aan de producten van illbruck (luchtdichting) en Nullifire (passieve brandbeveiliging) van CPG Nederland.

Aansprakelijkheid

Ook na de oplevering kunnen er problemen ontstaan met de afdichting. Denk aan het risico dat afdichtingen in de constructie verdwijnen. Of problemen die bijvoorbeeld ontstaan door een montagefout van luchtdichting of brandwerende afdichtingsproducten. Het gaat in dit geval om de zogenoemde ‘verborgen gebreken’. Een verborgen gebrek is een gebrek dat niet voor of tijdens de oplevering van een bouwwerk is ontdekt. Op dit moment is een bouwer na oplevering alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken en gebreken die zijn genoteerd bij oplevering. Wordt een zichtbaar gebrek bij de oplevering over het hoofd gezien dan is de bouwer daar niet meer aansprakelijk voor. Het gebrek wordt geacht te zijn geaccepteerd door de opdrachtgever.

De aansprakelijkheid voor gebreken is geregeld in artikel 7:758 van het Burgerlijk wetboek. De Wkb past dit artikel echter aan. Anders dan in de huidige situatie blijft de bouwer straks na de oplevering aansprakelijk voor alle gebreken die na het moment van oplevering worden ontdekt, tenzij deze niet aan de bouwer zijn toe te rekenen. Hiervan kan niet ten nadele van de particuliere opdrachtgever worden afgeweken. In andere gevallen kan hier alleen van worden afgeweken indien dit contractueel is overeengekomen. Het gevolg: een aannemer wil voortaan naast de controle bij oplevering, garanties hebben aangaande de geleverde kwaliteit van materialen en producten in hun uiteindelijke toepassing.

Checklist

De komende private kwaliteitsborging en aanscherping van de aansprakelijkheid zal de vraag naar aantoonbare kwaliteit dus doen toenemen. “CPG Nederland gebruikt deze ontwikkeling om alle productinformatie te actualiseren en onze advisering over luchtdichting en brandveiligheid uit te breiden”, zegt Jesper van de Laak, Technical Manager Benelux bij CPG Nederland.

Een belangrijk instrument worden de nieuwe checklisten die CPG ontwikkelt voor illbruck en Nullifire producten. “Hiermee kan een aannemer aantonen dat er volgens de voorschriften is gewerkt en dat hij niets over het hoofd ziet. De checklist bevat vragen over bijvoorbeeld projectspecifieke risico’s en over de uitvoering. De vragen zijn zowel bedoeld voor de werkvoorbereiding als de uitvoering. Zijn alle stappen om een constructie luchtdicht of brandveilig te maken doorlopen? De checklisten worden ontwikkeld in samenwerking met kwaliteitsborger PlanGarant. Hierdoor heeft de aannemer ook zekerheid dat de juiste vragen worden gesteld in relatie tot de vigerende bouwregelgeving.”

Speciale website

Scan deze QR-code en ga direct naar video’s over de verwerking van brandveiligheidsproducten van Nullifire. Wel zo handig, in aanloop naar de Wkb.

De checklisten zijn te vinden op wkb-checklist.nl. Hier staan checklisten van een groeiend aantal producenten. “Uiteindelijk moet deze website leiden tot een breed informatieplatform voor bouwers over de kwaliteitsborging rond toegepaste materialen en producten. Met behulp van deze checklisten worden aannemers handvatten aangereikt.”

Met de checklisten weet de aannemer dat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de geldende eisen. Deze checklisten kunnen toegevoegd worden aan het bouwdossier. “Uiteindelijk draait het ook om een betere samenwerking tussen alle disciplines. De Wkb is een proceswet en gaat ervan uit dat door repetitie van werkzaamheden de kwaliteit beter wordt en het risico lager. Door te werken met vaste partners en vertrouwde systemen en procedures, dalen de risico’s en zijn er minder controles nodig.”

Producten illbruck en Nullifire

Welke producten komen terug in deze checklisten? We zetten ze op een rij.

illbruck
Luchtdicht Bouwen producten: Elastisch purschuim, afdichtingscoatings, (schuim)banden, tapes, folies en kitten.

Nullifire
Firestopping producten voor kabels en kabelgoten, kunststof en metalen doorvoeren, voegen en naden en wandcontactdozen: Coatings, kitten, manchetten, platen, dekens, schuimen en overigen.

CPG Nederland
www.cpg-europe.com