Verplichte certificering voor veilige toepassing PURschuim

Artikel delen

Het Kennisplatform Gespoten PURschuim is teleurgesteld dat minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening niet overgaat tot verplichte certificering voor het aanbrengen van gespoten PURschuim. Daarmee negeert de minister volgens het Kennisplatform een goed onderbouwd advies van ingenieursbureau Royal Haskoning DHV (RHDHV), dat onlangs een evaluatie heeft verricht van de wijze waarop bedrijven gespoten PURschuim aanbrengen.

Het aanbrengen van PURschuim

Foto: Pluimers Isolatie.

De aanbeveling van RHDHV om verplichte certificering in te voeren voor alle isolerende bedrijven die gespoten PURschuim aanbrengen is geheel in lijn met het advies van de Gezondheidsraad uit 2020. De branche is een groot voorstander van verplichte certificering. Een dergelijk stelsel zal het beperkte veiligheidsrisico verder minimaliseren. Bovendien is het eerlijker: het zal leiden tot level playing field wanneer niet alleen de huidige gecertificeerde bedrijven – die circa 90 procent van de markt representeren – maar ook de andere isolerende bedrijven wettelijk verplicht zijn zich aan de richtlijnen te houden.

Route minister niet effectief

Minister De Jonge kiest een andere weg. In een brief die hij samen met de uitkomst van de praktijkevaluatie op 2 december 2022 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd kondigt hij aan nadere eisen in de bouwregelgeving te gaan opnemen; overigens zonder daarbij aan te geven op welke aspecten die nadere eisen betrekking hebben.

Het Kennisplatform vindt de route die de minister voorstelt niet effectief. De veronderstelling dat gemeenten als bevoegd gezag een handhavende rol zouden kunnen spelen, en zelfs werkzaamheden zouden kunnen stilleggen, is volgens het Kennisplatform een illusie. Los van de vraag of gemeenten hier handhavende capaciteit voor hebben, is na-isolatie niet vergunningsplichtig, en zijn gemeenten derhalve niet vooraf op de hoogte van uit te voeren werkzaamheden. Voor gecertificeerde bedrijven ligt dat anders: voor hen geldt een aanmeldingsplicht vooraf van werkzaamheden, waardoor hun certificerende instellingen in een hoge frequentie inspecties verrichten tijdens de isolatiewerkzaamheden. Daarom is het volgens het Kennisplatform veel beter om aan te sluiten bij het al sinds jaar en dag bestaande (nu nog vrijwillige) stelsel van certificering.

Praktijkevaluatie bevestigt veilige toepassing

De praktijkevaluatie van RHDHV bevestigt eerdere onderzoeken en adviezen die hebben laten zien dat PURschuim veilig kan worden toegepast, mits bedrijven zich houden aan de richtlijnen. Dat sprake is van minimale risico’s blijkt ook uit het feit dat er de afgelopen jaren nagenoeg geen meldingen zijn binnengekomen bij GGD’en (van bewoners) en in het geheel geen klachten bij het Nederlandse Centrum voor Beroepsziekten (van medewerkers).

Uit de evaluatie komt naar voren dat de meeste bedrijven professioneel te werk gaan met het isoleren van woningen met gespoten PURschuim. Maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Zo houden bedrijven niet altijd strak de hand aan de eis dat bewoners tijdens en twee uur na het isoleren de woning moeten verlaten. Dit lijkt mede veroorzaakt te worden door de toelichting op het desbetreffende artikel in het Bouwbesluit, die voor meerderlei uitleg vatbaar is. Het Kennisplatform zal zich ervoor inzetten dat bedrijven de wettelijke eis stipt naleven.

Risicoverhogende factoren beperken

Op basis van de evaluatie van de werkpraktijk doet RHDHV verschillende aanbevelingen, onder meer gericht op beperking van de risicoverhogende factoren. Deze aanbevelingen hebben onder meer betrekking op afwezigheid van bewoners en huisdieren, aanwezigheid van vocht, ventilatie, menging,  dichtmaken van kieren en spleten tussen kruipruimte en woning, en dakisolatie met gespoten PUR-schuim. Daarnaast zijn er aanbevelingen van RHDHV die te maken hebben met het geven van informatie aan bewoners en verwerkers over veiligheid en milieueffecten van het product: via de verplichte Veiligheidsinformatiebladen, maar ook informatie voor de consument voorafgaand aan de werkzaamheden.

De volledige reactie van het Kennisplatform lezen? Ga naar https://gespotenpurschuim.nl.