Parket biedt veel voordelen bij vloerverwarming

Artikel delen

Parket op een vloer met vloerverwarming heeft ten opzichte van steenachtige vloeren en vloeren met PVC-lamellen het voordeel dat er tijdens verwarmen door de hogere warmteweerstand van het hout meer energie in de constructie gebufferd wordt. Dat is één van de conclusies uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Stichting Promotie Houten Vloeren.

Tekst: ing. Frank de Groot
Beeld: Stichting Promotie Houten Vloeren

Houten vloer met vloerverwarming

Vraag een ontwikkelende aannemer, installateur of tegelleverancier of vloerverwarming ook onder parket kan en het zal bijna altijd worden afgeraden. ‘Hout isoleert en werkt’, is vaak de reactie. De Stichting Promotie Houten Vloeren ergert zich aan deze onjuiste informatie: “Vloerverwarming kun je uitstekend combineren met parket. Het biedt zelfs voordelen ten opzichte van steenachtige vloeren en vloeren met PVC-lamellen. Dat blijkt uit onze recente onderzoeksrapport Warmtepompen en parket”, zegt Gerben Lieverdink, initiator en voorzitter van de Stichting Promotie Houten Vloeren.

Het rapport is geschreven door ing. Ruud Verbraak, zelfstandig adviseur duurzame installatietechniek. Zijn conclusies worden gedeeld door producenten/leveranciers van vloerverwarmingssystemen, die zijn onderzoeksresultaten van te voren konden inzien. Ruud Verbraak studeerde installatie- en koudetechniek en heeft sinds 1983 gewerkt in de installatiebranche. Hij heeft veel ervaring met onder meer vloerverwarming en vloerkoeling en warmtepompen: “Eind jaren tachtig was ik al betrokken bij grote projecten met vloerverwarming.”

Opkomst vloerverwarming

Houten vloer met vloerverwarmingDe extra aandacht voor de combinatie vloerverwarming en parket is niet vreemd: naar verwachting neemt de toepassing van vloerverwarming in woningen de komende jaren fors toe. Sinds 1 juli 2018 krijgen bouwers geen vergunning meer voor bouwplannen met een aardgasaansluiting. In het Klimaatakkoord staat verder de ambitie om zeven miljoen huizen en één miljoen gebouwen te transformeren in goed geïsoleerde woningen en gebouwen. Deze verwarmen we ook niet meer met aardgas. Van het aardgas af, betekent echter meestal overstap naar duurzame technieken, zoals warmtepompen, warmtenetten (restwarmte) en koude/warmte-opslag in de bodem, in combinatie met lage temperatuur verwarming. Warmtepompen en gebruik van restwarmte zijn namelijk het meest efficiënt bij lage watertemperaturen.

“Helaas zien we dat er nog veel onduidelijkheden bestaan over de diverse mogelijkheden van parket in combinatie met vloerverwarming. Hierdoor wordt er door consumenten al snel voor de ‘veilige weg’ gekozen in vorm van een keramische tegel of pvc vloer. De meeste parketsoorten gaan echter uitstekend samen met vloerverwarming, vloerkoeling en ook met warmtepompen. Dat kan doordat modern parket meestal niet massief is, maar een gelaagde opbouw kent”, zegt Gerben Lieverdink.

Conclusies rapport

Ruud licht de belangrijkste conclusie in het rapport toe: “Vaak wordt gezegd dat een steenachtige vloer of een vloer met direct verlijmde PVC lamellen op een verwarmde vloer het meest optimaal is, omdat de warmteweerstand van deze materialen laag is. Hierdoor vindt een snelle overdracht plaats van warmte. Dit zorgt voor snellere opwarming van de ruimte.”

Maar, die lage warmteweerstand heeft volgens Ruud ook een groot nadeel: “Op de momenten dat de vloer niet wordt verwarmd, koelt de vloer ook weer sneller af. Bij lichamelijk contact met de afgekoelde vloer wordt de warmte uit ons lichaam sneller op de vloer overgedragen en naar de constructie afgevoerd, waardoor de vloer onbehaaglijk koud kan aanvoelen. Dit is een bekend effect bij steenachtige vloeren zonder vloerverwarming en ook de reden waarom vloerverwarming is bedacht. Juist in voor- en naseizoen kunnen onder invloed van zoninstraling en de hoge mate van isolatie in nieuwbouwwoningen de ruimtes lang op de gewenste temperatuur blijven. Verwarming via de vloer is dan niet nodig. Een vloerafwerking met lage warmteweerstand zal dan echter sneller te koud aanvoelen en dus eerder comfortklachten geven. Hiermee mag geconcludeerd worden dat voor de comfortbeleving een vloerafwerking met hogere warmteweerstand, zoals parket, gunstiger is.”

Energieverlies?

Als door een warmtepomp via vloerleidingen energie in de vloer wordt gebracht dan wordt een gedeelte van deze energie nuttig aan de ruimte afgegeven, wordt een gedeelte in de vloermassa opgeslagen (geaccumuleerd) en gaat een gedeelte aan de onderzijde van de vloer verloren, bijvoorbeeld naar de onverwarmde kruipruimte. De som van deze drie energiestromen is exact gelijk aan de energie die door de warmtepomp is toegevoerd. “Stopt de warmtepomp met de energietoevoer dan zal door de hoge isolatiewaarde van de constructievloer vrijwel alle geaccumuleerde warmte alsnog de woning in stromen. Hiermee zal de vloermassa weer afkoelen. De hoeveelheid energie die een vloer afgeeft met een steenachtige afwerking of verlijmde PVC lamel is hoger dan bij een afwerking met parket. Daarentegen is de hoeveelheid energie die in de vloer geaccumuleerd wordt bij parket weer groter”, aldus Ruud.

Doordat voor verwarming van de woningen steeds minder energie nodig is wordt het voordeel van de lage warmtedoorgang van de vloerafwerking steeds minder relevant en wordt het effect van een hogere accumulatie steeds gunstiger. De warmtepomp zal hiervoor langer in bedrijf moeten blijven, maar kan daarna ook veel langer uitgeschakeld blijven. Ruud merkt op: “Voor de levensduur en het rendement van de warmtepomp is het gewenst dat de compressor zo min mogelijk schakelingen maakt. Dus wanneer een warmtepomp is ingeschakeld dan moet deze zo lang mogelijk – nuttig – ingeschakeld blijven. En schakelt de warmtepomp uit dan moet deze ook zo lang mogelijk uitgeschakeld moeten blijven. Door de hogere warmteweerstand van het parket zal de ruimte iets trager opwarmen, zal de warmtepomp daardoor langer in bedrijf blijven en wordt er tegelijkertijd meer energie in de vloermassa opgeslagen. De vloer gaat veel meer als extra buffer fungeren dan bij een vloerafwerking met lage warmteweerstand. Toepassen van parket heeft dus direct een positieve invloed op het aantal starts en stops van de warmtepomp.”

Vloerkoeling

Wordt de warmtepomp ook ingezet om de ruimte via de vloer te koelen dan wordt het gekoelde water meestal begrensd op een temperatuur van 18°C. Er mag namelijk vanuit de vloerkoeling geen condens in de vloer ontstaan, omdat vocht in de constructie bouwkundige schade kan veroorzaken. Ruud: “Wanneer met een goede regeling wordt voorkomen dat er condensvorming optreedt in de warmtepomp, op de aansluitleidingen en op de vloerverdeler, dan kan er door de installatie ook geen condens ontstaan in de vloer en al helemaal niet op de vloer. Immers zal de bovenzijde van de vloer warmer zijn dan de installatie waardoor het gekoelde water stroomt. Bij toepassen van parket zal de vloeroppervlaktetemperatuur iets hoger liggen dan bij een steenachtige afwerking, waardoor condensvorming minder snel zal optreden. Ook beschikt hout over de eigenschap om enige mate van vocht te kunnen absorberen. Wanneer de ruimte voldoende geventileerd wordt zal eventueel condens bij dalende luchtvochtigheid weer snel verdwijnen, nog voordat hierdoor schade kan ontstaan.

Naarmate de ruimtetemperatuur oploopt zal de steenachtige vloer meer koelvermogen geven, echter gedurende nachtelijke uren is het koelvermogen van steenachtige vloer en parket nagenoeg gelijk. Door het kleine koelvermogen zal de vloerkoeling tijdens de warme zomermaanden lang achtereen ingeschakeld blijven en heeft de keuze van de vloerafwerking nagenoeg geen invloed op de te behalen ruimtetemperatuur.

Voor warmtepompen met bronsystemen wordt altijd gesteld dat een maximaal koelvermogen nodig is om de bronnen te regenereren en ’s winters weer voldoende energie uit de bron gehaald kan worden voor verwarming. Echter zien we in de huidige nieuwbouwwoningen door de hoge mate van isolatie het aantal uren voor verwarmen steeds verder afnemen, terwijl het aantal uren dat de koeling ingeschakeld wordt sterk toeneemt. Hiermee wordt het in balans houden van de bron gemakkelijker. De afname van het koelvermogen door de toepassing van parket is over een etmaal gezien dermate klein dat dit geen belemmering mag zijn om dit in combinatie met een warmtepomp met bronsysteem te mogen toepassen.

Hoofdconclusie rapport ‘Warmtepompen en parket’

Parket heeft een hogere warmteweerstand dan een steenachtige vloerafwerking of PVC-lamel. Dit heeft echter geen negatieve invloed op het verwarmen en koelen van een woning en zijn er geen hogere energieverliezen door de geïsoleerde gebouwconstructie meetbaar. Daarentegen kan dit een positieve bijdrage leveren op het rendement en levensduur van een warmtepomp en worden de verwarmde ruimtes langer als comfortabel ervaren.

logoMeer weten? Op www.vloerverwarmingenparket.nl staat informatie voor parketspecialisten, vloerverwarmingspecialisten, bouwers, ontwerpers en consumenten.