Den Haag Update

Actueel
Artikel delen

Groen licht Eerste kamer: Omgevingswet 1 januari 2024

Zover het nog niet definitief was, is het dat nu wel. De Omgevingswet die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Ook de Wet kwalityeitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt dan in werking. Dat is de uitkomst van de stemming op 14 maart 2023 in de Eerste Kamer over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt.

Tweede kamer den haagNa een hoofdelijke stemming bleek dat 41 van de leden van de Eerste Kamer voor de inwerkingtreding op 1 januari 2024 was, en 29 leden tegen. Ook zijn vier moties aangenomen. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening had de Kamer op 26 januari 2023 laten weten dat aan de voorwaarden voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet kan worden voldaan op 1 januari 2024. Omdat de Kamer hiervan nog niet overtuigd was, vond er op 7 maart een debat plaats.

De kritiek van een deel van de Kamer was vooral gericht op het zogeheten Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de uitvoering van de Omgevingswet technisch ondersteunt. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vanwege de problemen met het DSO inmiddels al vijf keer uitgesteld. De Eerste Kamer stemde al in 2016 in met de Omgevingswet en in 2020 met de wet die de invoering van de Omgevingswet regelde.

Bijzonder moment

De Omgevingswet is meer dan een bundeling van wetten en een digitaal stelsel, stelt minister De Jonge. “De wet staat vooral voor een nieuwe manier van denken en doen in de gebiedsontwikkeling. In plaats van vraagstukken over de fysieke leefomgeving per sector te benaderen, biedt de omgevingswet de mogelijkheid om integraler en met meer samenhang ons werk te doen. Deze gebiedsgerichte, integrale aanpak is broodnodig voor de grote opgaven waar we voor staan op het terrein van woningbouw, verduurzaming van de energie, infrastructuur, landbouw en natuur.”

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet. Procedures worden gestroomlijnd, regelgeving geharmoniseerd en in veel gevallen worden beslistermijnen versneld. De wet regelt verder een digitaal stelsel en een digitaal loket. Het digitaal stelsel helpt bij het inzichtelijk maken welke regels er in een bepaald gebied gelden en biedt een loket waar vergunningen kunnen worden aangevraagd.

Op verzoek van de Eerste Kamer wordt de participatie van burgers in het nieuwe stelsel verder concreet gemaakt en start er voor hen en het bedrijfsleven een voorlichtingstraject.

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal

BouwTotaal