Fijn, een loonsverhoging!

Artikel delen

Op Prinsjesdag 2014 werd, zoals de traditie het wil, weer een nieuw belastingplan gepresenteerd. Evenals de afgelopen jaren omvat dit belastingplan vooral veel ‘schaaf- en slijpwerk’. Nuttig natuurlijk, maar er werd gehoopt op meer. Opvallend is wel de wijziging van de ‘gebruikelijk loonregeling’ voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Veel DGA’s kunnen daardoor, met dank aan de wetgever, een loonsverhoging tegemoet zien. Merkwaardig natuurlijk en reden genoeg om deze wijziging tegen het licht te houden.
 
Tekst: Mr. Frank Kerkhof RB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
fkerkhof@alfa.nl

 
Volgens de ‘gebruikelijk loonregeling’ moet de DGA, kort gezegd, voor zijn werkzaamheden voor de BV een gebruikelijk loon genieten. Ter voorkoming van teveel discussie met de belastingdienst geldt daarbij een ‘doelmatigheidsmarge’ van 30%. Anders gezegd: als het werkelijk betaalde loon niet meer dan 30% onder het gebruikelijke loon zit, wordt dit niet door de belastingdienst gecorrigeerd.
In de praktijk valt het nog niet mee vast te stellen hoe hoog het ‘gebruikelijk loon’ is. Voor de belastingdienst is dit vervelender dan voor de DGA. Want als het daadwerkelijk genoten loon hoger is dan € 44.000,-, ligt de bewijslast bij de belastingdienst.
 
Nieuwe regels
Zowel de doelmatigheidsmarge als de bewijslastverdeling wijzigen met ingang van 2015. De doelmatigheidsmarge wordt 25% en de bewijslast verschuift (in feite) naar de DGA. Op zichzelf zijn deze wijzigingen, vanuit het perspectief van de wetgever, begrijpelijk. Maar helaas blijft het hier niet bij. Kennelijk neemt de wetgever ook aan dat elke DGA de doelmatigheidsmarge volledig heeft benut en dat elke DGA nu dus een loon geniet exact gelijk aan 30% onder het gebruikelijke loon.
Deze aanname is naar mijn mening evident onjuist, maar de wetgever gaat verder: het loon van de DGA moet in 2015 worden vastgesteld op 75/70 van loon in 2013. De wetgever neemt niet 2014 als referentiejaar. Dat jaar loopt immers nog, waardoor ruimte zou worden geboden voor ongewenste ‘manipulatie’. Hoe dan ook betekent dit voor veel DGA’s een verplichte loonsverhoging. Bestaande afspraken met de belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijke loon kunnen deze loonsverhoging niet voorkomen. Dit omdat dit wetsvoorstel ook regelt dat al die afspraken met ingang van 2015 vervallen.
 
Niets doen en tegenbewijs
Uiteraard komt de vraag op: wat gebeurt er als de DGA het loon niet verhoogd? Opmerkelijk genoeg wordt deze situatie door de wetgever niet toegelicht. De belastingdienst kan dan stellen dat het loon meer dan 25% lager is dan wat gebruikelijk is. Ik veronderstel dat de DGA vervolgens de kans krijgt aannemelijk te maken dat zijn huidige loon wel gelijk is aan het gebruikelijk loon of tenminste niet meer dan 25% daarvan naar beneden afwijkt. De vraag is wel hoe hij dit moet doen en of hij hierin slaagt. Hoe dan ook zit je als DGA niet op deze onzekere positie te wachten. Je hebt wel wat beters te doen. In de praktijk bestaat daarom de wens deze situatie te voorkomen middels vooroverleg met de belastingdienst. Maar ik verwacht niet dat de belastingdienst daarvoor in 2014 nog ruimschoots tijd beschikbaar heeft of wil vrijmaken.
 
Overige gevolgen
Een hoger loon heeft ook gevolgen voor de pensioenregeling van de DGA. Een hoger loon leidt immers tot een verhoging van de pensioengrondslag en dus tot een hoger pensioen. Bij een ‘eindloontoezegging’ leidt dit ook tot een forse backservice (lees: dotatie aan de pensioenvoorziening over de verstreken diensttijd). Lang niet elke DGA zit te wachten op een hoger pensioen en een forse backservice. Hierdoor kan het zelfs nodig zijn de pensioentoezegging nog in 2014 te wijzigen.
 
Tenslotte
Alles overziend vraag ik mij af of dit wetsvoorstel de schoonheidsprijs verdient. Opvallend vind ik ook dat de wetgever voor de schatkist structureel een jaarlijkse bate begroot van € 150 miljoen. Hierbij lijkt de wetgever geen rekening te houden met een lagere opbrengst aan vennootschapsbelasting door de forse extra backservice in 2015. Hoe dan ook lijkt het mij voor veel DGA’s verstandig hier nog in 2014 met hun belastingadviseur over te spreken.