Bouwfouten

Artikel delen

Betekent breedplaatvloer ook brede scheuren in wanden?

Zo ook bij de woning van een gezin dat na circa tien jaar constateert dat de scheurvorming in de wanden op de verdiepingen steeds breder is geworden. De aannemer is al meerdere malen aangesproken op de scheurvorming, maar wuift dit na bezichtiging telkens weg met de mededeling “het zijn maar krimpscheurtjes mevrouw, kan ik niks aan doen”. De bewoners vertrouwen het niet langer, maken zich zorgen over de veiligheid en besluiten de bouwpatholoog in te schakelen

Tekst: ing. S. den Ouden
Bureau voor Bouwpathologie BB
www.bouwpathologie.nl

Onderzoek

Voorafgaande aan het onderzoek wordt bij de bewoners gevraagd naar tekeningen en berekeningen van de constructie van de woning. Deze blijken niet bij de bewoners aanwezig en worden opgevraagd bij de aannemer. De aannemer wil deze niet verstrekken, omdat dat niet gebruikelijk is bij nieuwbouw woningen. Op advies van de bouwpatholoog worden de gegevens opgevraagd bij de plaatselijke gemeente op de afdeling bouw- en woningtoezicht. Uit de tekeningen en berekeningen blijkt dat de vloer een breedplaatvloer is die de gehele breedte van de woning in een keer overspant, maar ook drager is van de voor- en achtergevel op de verdiepingen. De eerste en tweede verdieping zijn volledige verdiepingen en de bovenste verdieping (zolder) is een halve verdieping waarvan de kap ondersteund wordt door een wand die doordraagt op het midden van de tweede verdiepingvloer. Deze draagt ook het platte dak (halve etage) van de tweede verdieping.

Tijdens het onderzoek ter plaatse blijkt voornamelijk scheurvorming aanwezig op de tweede verdieping in de voor- en achtergevel en in de kapdragende wand die doorloopt tot de nok op de zolder. Met name daar waar wanden haaks op elkaar aansluiten is scheurvorming in de wanden zichtbaar. De bovendorpel van de schuifpui op de begane grond wordt in het midden van de woning omlaag gedrukt en loopt aan. Wanneer de doorbuiging aan de boven- en onderzijde van de vloer wordt gemeten blijkt hierin niet veel verschil. De grootste doorbuiging doet zich voor circa 1 meter uit de oplegging. Naar het midden van de vloer neemt de doorbuiging nog slechts lichtjes toe. De totale doorbuiging bedraagt 25 mm, dat nog net binnen de geldende normen valt. Ook de berekeningen geven een forse totale doorbuiging aan van 23 mm.

Metselwerk drukt op bovendorpel.

De scheurvorming in de achter- en voorgevel heeft een boogvormig verloop tussen de opleggingen van de vloer. Ter plaatse van de aansluiting van de binnenwanden op de zijgevels is scheurvorming zichtbaar die onderin smal begint en bovenin breed eindigt. In de kapdragende wand is verticale scheurvorming zichtbaar die bovenin breed is en onderin nagenoeg niet zichtbaar. De scheur zit precies op de plaats waar een binnenwand op de kapdragende wand aansluit. De aansluitingen van de wanden op de verdieping vloer vertonen op veel plaatsen plooien en scheurtjes.

Analyse en Conclusie

Uit de metingen blijkt een forse doorbuiging van de tweede verdiepingvloer. De eerste verdiepingvloer vertoont een wat kleinere doorbuiging en de begane grondvloer, een ribcassette-vloer, vertoont een lichte bolling naar boven. Door de sterke doorbuiging van de tweede verdiepingsvloer is scheurvorming in de binnenwanden en de voor- en achtergevel ontstaan. De doorbuiging van de vloer is vrijwel zeker een samenloop van meerdere zaken. Gewapend betonconstructies zijn onderhevig aan zogenoemde kruip; toenemende vervorming bij gelijkblijvende spanning. Tijdens de tien jaar gebruik van de woning is de vloer meer gaan doorbuigen. Met name in het werk gestorte betonconstructies vertonen sterkere kruip. Een breedplaatvloer is voor een groot deel een in het werk gestorte betonvloer.

Aan het verschil in de scheurbreedte in de wanden en doorbuiging van de vloer is globaal te achterhalen welk deel van de doorbuiging te wijten is aan een onjuiste uitvoering en welk deel aan de extra doorbuiging als gevolg van de kruip. In deze woning is een groot deel te wijten aan onjuiste uitvoering. Het aandeel van de kruip is groot, groter dan in de berekeningen is aangenomen. Wat dit precies is geweest tijdens de uitvoering is niet precies te achterhalen. Omdat de doorbuiging nog juist binnen de normen valt is constructief herstel volgens de wet niet noodzakelijk.

Verticale scheurvorming in kapdragende wand.

Herstel

De scheurvorming in de niet dragende binnenwanden dient cosmetisch te worden hersteld. Dit houdt in dat deze opnieuw kunnen worden afgewerkt na gevuld te zijn met een blijvend elastisch materiaal. In verband met de scheefstand van de kapdragende wand door de druk van de binnenwand hiertegen is constructief herstel van de kalkzandsteen wand aan te raden. De scheur moet gewapend worden voordat deze opnieuw wordt afgewerkt. In deze situatie is gekozen voor koolstofvezelwapening die tegen kalkzandsteen is verlijmd. Hier overheen is een nieuwe stuclaag aangebracht die opnieuw is afgewerkt. De pui kan bijgesteld worden, waardoor deze weer vrij zal lopen.

BouwTotaal