Bouwkosten

Artikel delen

Vervangingskosten van bestaande dakpannen op schilddak door keramische grootformaat dakpannen van Nelskamp

Bij het vervangen van dakpannen op een dak worden de kosten sterk bepaald door het type en formaat van de dakpannen en de vorm en het oppervlak van het daktype. Als voorbeeld de richtprijzen voor zes verschillende typen grootformaat keramische dakpannen bij een schilddak op de helft van een dubbele woning.

Door www.casadata.nl

Voor het vervangen van de bestaande dakpannen door keramische dakpannen de bestaande dakpannen verwijderen en afvoeren naar de container. Ook de bestaande houten panlatten verwijderen en afvoeren naar container.
Voordat men nieuwe panlatten aanbrengt voor het dekken van het pannendak, eerst het bestaande dakbeschot controleren op gebreken. Tevens moet men controleren of men bij het dekken van het dakvlak de gemiddelde werkende breedte van de dakpannen kan aanhouden of dat hierbij gering afwijkingen nodig zijn. Daarbij de dakpannen niet te ver uit elkaar dekken vanwege kans op lekkage en niet te dicht op elkaar vanwege te weinig ruimte in de groeven om bij sterke temperatuurstijgingen het uitzetten van de pannen te kunnen opvangen.

Na het aanbrengen van de panlatten het pannendak zuiver haaks dekken, zodat de wellen van de pannen in rechte lijnen komen te liggen. Voor het goed verdekken van de pannen werkt men daarbij meestal vanaf de onderste rij pannen vanaf rechts in opgaande rijen naar boven toe. Vorstpannen leggen vanaf het zuidwesten met overlapping.
Alle randen van het dak en alle dakdoorbrekingen moet men verankeren in een breedte van minimaal 1 meter. Ook moeten alle dakvorsten en dakruiters mechanisch bevestigd worden. Tevens moet men alle hulpstukken, zoals gevelpannen of chaperonpannen verankeren volgens de voorschriften van de fabrikant.

Keramische dakpannen

Keramische dakpannen worden geleverd met een KOMO productcertificaat, waaruit blijkt dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de daarvoor geldende NEN-norm.
Keramische dakpannen kan men toepassen op daken met een dakhelling vanaf 15 tot 75 graden. Het is niet raadzaam om dakpannen bij een lagere of grotere dakhelling toe te passen. Bij een flauwe dakhelling van 15 tot 17 graden moeten er extra voorzorgsmaatregelen genomen worden om het dak waterdicht te houden, zoals het toepassen van een waterkerende, waterdamp doorlatende kunststof folie. Bij een dakhelling van 70 tot 75 graden zijn er eveneens extra maatregelen nodig, zoals het verankeren van de dakpannen.

Aandachtspunten

Het onderdak moet voldoende stijf zijn om het gewicht van de dakpannen te kunnen dragen. Daarbij mag de doorbuiging niet meer dan 0,004 x de lengte van de dakhelling bedragen met een maximum van 10 mm.
De muurspouw mag niet in open verbinding staan met de dakspouw. Beide spouwen luchtdicht afsluiten.

Onderhoudsbehoefte

  • Minimaal eenmaal per 2 jaar de dakvlakken controleren op gescheurde en weggevallen pannen en deze vervangen in dezelfde soort, afmeting, kop- en zijsluiting.
  • Eenmaal per 2 jaar de aansluitingen met gevels, goten, kepers en vorsten controleren op gescheurde en weggevallen hulpstukken en deze vervangen in dezelfde soort, afmeting, kop- en zijsluiting.
  • Eenmaal per 5 jaar de conditie van panlatten en neuzen van dakpannen steekproefsgewijs controleren.

Vervangingskosten

De kosten zijn uitgedrukt per vierkante meter dakoppervlak (per m2) en per vierkante meter bebouwd gebouwoppervlak (per m2 gbo).
In de berekening is uitgegaan van de helft van een dubbele woning of gebouw met een schilddak, die 6 meter breed en 10 meter diep is met 60 m2 gebouwoppervlakte. De dakhelling is 50 graden.
De dakoppervlakte is 101,3 m2 met 2,5 meter noklengte, 17 meter hoekkeper en 22 meter dakvoetlengte (3 zijden).

Voor de verankering van de dakpannen is gerekend volgens NEN 6707 systeem 2 met zones langs nok, dakvoet en zijgevels van 1,00 meter breed met panhaken om de andere pan (totaal circa 50 m2).
Er is geen rekening gehouden met dakdoorvoeren, dakramen en dakkapellen. De kosten zijn exclusief steigerwerk, materieelgebruik, bouwplaatskosten. De kosten zijn inclusief het vervangen van de panlatten, afvoer afkomende materialen en stortkosten.
De loonkosten van € 37,80 per uur is zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico.

Alle complete calculaties van de vervangingskosten van dakpannen zijn op www.casadata.nl na het inloggen te zien. Bij de indirecte kosten is gerekend met een toeslag op de directe kosten van 17%, dat bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico.

Download hier de tabel_keramischedakpannen

BouwTotaal