Ontwikkeling NTA ‘Aansluitvoorwaarden prefab meterkast’

Artikel delen

Door veranderende marktomstandigheden en bouwmethoden is de behoefte om (wind- en waterdichte) huisaansluitingen op een eerder moment aan te sluiten, namelijk direct nadat de fundering en de vloer van de nieuwe woning is gerealiseerd. Dit kan door prefab meterkasten te plaatsen. Het voornemen van NEN is om hiervoor een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) te ontwikkelen.

Foto: Dura Vermeer / CEHETECH.

In de huidige volgorde van bouwen worden huisaansluitingen aan het einde van het bouwproces gerealiseerd. Dit komt omdat het nog lastig te voorspellen is wanneer een woning wordt opgeleverd. Door een vroegtijdige en intensieve afstemming in de totale bouwketen te faciliteren, kan een beter voorspelbare oplevering van woningen en nutsinfrastructuur worden bewerkstelligd. De stichting Mijnaansluiting.nl heeft in samenspraak met marktpartijen de afgelopen tijd een verkenning gedaan naar de mogelijkheden van het gebruik van prefab meterkasten.

Ontwikkeling NTA

Om de prefab meterkast grootschaliger te kunnen uitrollen, hebben tiental partijen, aangesloten bij MijnAansluiting.nl, een concept opgesteld met aansluitvoorwaarden. Door gewijzigde wet- en regelgeving rondom gasaansluitingen vervalt veelal de gasaansluiting in de nieuwbouw. Om die reden richt het document zich met name op elektriciteit, water, telecom en een eventueel centrale warmte distributieaansluiting.
NEN is verzocht om dit document uit te werken tot een onafhankelijk en breed gedragen afspraak. Het voornemen is om het document als een Nederlands Technische Afspraak (NTA) te publiceren. NEN roept betrokken partijen op om hier gezamenlijk aan mee te werken. Het te ontwikkelen document zal aansluiten op de bestaande NEN 2768 ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen’ en op andere gerelateerde normen, zoals NEN 1010.

Aanmelden tot uiterlijk 7 januari 2020

Heeft uw organisatie belang bij duidelijke afspraken betreffende aansluitvoorwaarden voor de prefab meterkast? Wilt u meewerken aan de totstandkoming van deze NTA? Aanmelden kan tot uiterlijk 7 januari 2020 via een mail naar bi@nen.nl. De eerste vergadering vindt in januari 2020 plaats.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit initiatief en eventuele deelname kunt u contact opnemen met Rob Kotte, NEN Bouw, telefoon 015 2 690 324, of e-mail bi@nen.nl.