Check, double-check en triple-check voor kwaliteit kalkzandsteenconstructie

Artikel delen

Calduran Kalzandsteen is volledig voorbereid op de aanstaande Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Sterker nog, al voordat er enige sprake was van deze stap om de bouwkwaliteit qua proces en eindresultaat te toetsen, was het advies-, productie- en begeleidingsproces van Calduran zo ingericht, dat de kwaliteit doorlopend wordt bewaakt. Bij de verkoop, calculatie en technische advisering wordt gekeken of de gekozen wandconstructie en detaillering regeltechnisch en constructief klopt. Bij de productie worden alle eisen en voorschriften voor onder andere korrelverdeling, groene sterkte en einddruksterkte secuur gevolgd en door SGKIKOB onafhankelijk getoetst. En op de bouwplaats houden projectbegeleiders bij aanvoer, opslag en verwerking van kalkzandsteen de vinger aan de pols.

Check, double-check en triple-check voor kwaliteit kalkzandsteenconstructie

Check, double-check en triple-check voor kwaliteit kalkzandsteenconstructie

“Een meertrapsraket in kwaliteitsborging waarbij de aannemer eenvoudig kan voldoen aan de Wkb-eisen voor wandsystemen en draagconstructies in kalkzandsteen.” Productmanager Hans Verkleij, bouwtechnisch adviseur Martijn van Ophoven en manager Service & Support Marcel Kraaijevanger leggen de kwaliteitsopbouw in kalkzandsteen uit. Verkleij: “De nieuwe wet zal zeker bijdragen aan het verbeteren van het eindresultaat, maar het belangrijkste is dat je proactief de kwaliteit aanstuurt en zo faalkosten voorkomt. Er zitten in onze service aan de aannemers veel checkmomenten. Ja, het verlijmen op de bouwplaats blijft mensenwerk en ondanks een goed ontwerp en degelijke productie kan het nog fout gaan. Kalkzandsteen is een sterk zuigend product, dus je moet de lijmsoort afstemmen op droge, natte of koude omstandigheden. De Calduran (lijm)mortels leveren deze geëiste prestaties onder uiteenlopende (weers)condities. Gaat men op de bouw bijvoorbeeld goedkope lijmsoorten gebruiken of verlijmt men niet ‘vol en zat’, dan zal de wet inderdaad dat laatste vangnet moeten zijn. Maar zover hoeft het met de driedubbele check van Calduran niet te komen.”

Succesvol bouwsysteem

Veel aannemers hebben ervaring met kalkzandsteen, weten wat ze doen en hoe de lijmploegen werken. “Kalkzandsteen is een succesvol bouwsysteem, zonder al te veel klachten. We zijn echter alert op de toepassing en kijken van ontwerp tot en met verwerking of de spelregels worden gevolgd. Met behulp van ons KOMO wand-attest worden de bouwkundige eisen en producteisen afgedekt die gelden voor de gehele wand. Hierin zijn eisen wat betreft samenstelling, hechting, detaillering en dergelijke uitgewerkt. Dit wand-attest is digitaal beschikbaar voor opname in het gebouwdossier. De eigenschappen die vanuit de verwerking benodigd zijn en de eisen die vanuit de regelgeving gelden voor bijvoorbeeld de hechting van de mortels zijn hierin voorgeschreven. De Calduran mortels die wij leveren voldoen aan deze eisen en hier baseren wij ook onze bouwtechnische adviezen op.”

Die adviezen komen van de afdeling Techniek en Advies. Martijn van Ophoven: “Wij hebben bij een substantieel deel van de aanvragen vragen of opmerkingen. Je ziet nu veel appartementenbouw in Nederland en dan worden de kalkzandsteenconstructies soms gestoeld op grondgebonden woningbouw. Je kunt voor appartementen echter geen 12 cm dikke wanden kiezen. Wij kijken naar constructieve wandhoogte, eisen voor luchtdichtheid, geluidisolatie, brandwerendheid en MKI/duurzaamheid. Dan gaat het niet alleen om gekozen diktes, maar ook om aansluitingen, bijvoorbeeld akoestisch ontkoppelen. Onze ervaring is dat je faalkosten sterk terugdringt als je er in het hele proces bovenop zit, zeker bij de verwerking op de bouwplaats.”

kalkzandsteen

Begeleiding op bouwplaats

Om die reden kan de aannemer op verzoek een adviseur van Calduran Service & Support inschakelen. Marcel Kraaijevanger: “Wij hebben vijf fulltime adviseurs die projecten bezoeken. Daarbij houden wij voorbesprekingen met de aannemer over aanvoer, opslag en verwerking van de kalkzandsteen elementen. Hierbij zijn uitvoerder, verwerker en een bouwbegeleider van ons aanwezig. In dit overleg wordt het project besproken, mogelijke risico’s, verwerking en belangrijke aandachtpunten. Het uitgangspunt hierbij is dat we de verwerker bewust maken van belangrijke kwaliteitsissues en dat hij hiermee rekening houdt bij de verwerking.”

Aanvullend kan de verwerker een mondelinge instructie krijgen op de werkplek met betrekking tot specifieke punten over de verwerking. Op de werkplek kunnen de materialen en gereedschappen erbij worden genomen. Daarna kan steekproefsgewijs de kwaliteit van de verwerking worden getoetst. Kraaijevanger: “We kunnen aan de gerede wanden zien of ze met het juiste lijmgereedschap zijn verlijmd. Op het moment dat je wanden niet vol en zat verlijmt, bestaat het risico dat je de prestatie-eisen niet haalt. Als we zo met elkaar voldoende aandacht geven aan de verwerking is de goedkeuring door de externe kwaliteitsborger binnen de Wkb-opzet een fluitje van een cent.”

kalkzandsteen

Rapportages

kalkzandsteenCalduran levert een rapportageformulier dat kan worden gebruikt voor onderbouwing van de behaalde kwaliteit in het kader van de Wet kwaliteitsborging. De opgestelde rapportages worden digitaal geleverd, inclusief eventueel genomen foto’s. Omdat de wandkwaliteit sterk afhankelijk is van zowel de kalkzandsteen als de gebruikte lijmmortel geldt deze service alleen voor projecten waarbij zowel de kalkzandsteen als de Calduran (lijm)mortel zijn geleverd.

Hans Verkleij besluit: “Waar we nu zien dat vooraf allerlei milieuberekeningen worden gemaakt, daar gaat de nieuwe wet helpen om de resultaten van die berekeningen in het eindresultaat te verankeren. Dat vind ik persoonlijk een goede kant van de Wkb. Kalkzandsteen kan in de Milieukostenindicator-berekening wedijveren met de milieuprestaties van hout. Kalkzandsteen is bijvoorbeeld volledig recyclebaar. We hebben pilots lopen om oude elementen in te zamelen en te hergebruiken in nieuwe elementen. Een circulair bouwmateriaal als onderdeel van een effectief, hoogwaardig, flexibel bouwsysteem. De nieuwe Wet op de kwaliteitsborging voor het bouwen zal dit onderstrepen.”

kalkzandsteen

Informatie: www.calduran.nl