Onvoldoende stimulans voor mkb-ondernemers in bouw

Artikel delen

Aannemersfederatie en NOA over Miljoenennota 2017

De Nederlandse economie staat er iets beter voor. Vraag is of dit geheel op conto van het kabinet is te schrijven, daar er tal van andere factoren zijn die de economie hebben beïnvloed. Een specifieke sector als het mkb en met name het mkb in de aannemerij – de sector die het hardst is getroffen door de crisis – lijkt echter grotendeels achter het net te vissen.
 

Zelfs de in de vorige Miljoenennota toegezegde fiscale faciliteit voor het mkb voor versterking van de vermogenspositie, komt niet bij het mkb terecht, maar gaat naar de start-ups, een hype van dit kabinet.

Opnieuw is in de Miljoenennota een verlaging van de indirecte belastingen uitgebleven en wordt weer verzuimd de risico’s voor mkb-ondernemers bij het in dienst nemen van personeel te beperken. Het mkb in de bouw is gebaat bij het structureel verlagen van de btw op groot en klein onderhoud en renovatie. Hiermee worden naast werk en werkgelegenheid ook  maatschappelijke doelen als verduurzaming, energiebesparing en vergroening gediend.  AFNL en NOA missen specifieke maatregelen om het mkb -en dan specifiek mkb-bouw- te stimuleren. Daarnaast willen AFNL en NOA een MKB-toets voor alle nieuwe beleidsmaatregelen, ter voorkoming van hoog overvliegende wetgeving. Dit stellen Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra en Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven in reactie op de Miljoenennota 2017.

De meest actuele cijfers wijzen uit dat het sterk ingekrompen personeelsbestand, de enorm afgenomen eigen vermogens, de hoge prijsdruk en het kredietleverancier zijn voor opdrachtgevers, het er voor mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra niet  makkelijker op maken. Alhoewel de vooruitzichten redelijk gunstig zijn, hebben mkb-aannemers nog een lange klim naar boven te gaan om de noodzakelijke investeringen in vaste medewerkers, opleidingen en huisvesting te realiseren en hiervoor financiering aan te trekken. De sector heeft nog jaren nodig om uit het diepe dal te kruipen en had daarom enige toeschietelijkheid van het Kabinet verwacht, aldus AFNL en NOA.  

AFNL en NOA missen in de Miljoenennota visie hoe de belangrijkste tak van de economie – het mkb -te stimuleren en te laten groeien. Was het mkb niet ooit de banenmotor? Nu zwijgt het kabinet daarover en stelt het aanpassen van de huidige wet- en regelgeving op het gebied van ontslag en 2e ziektejaar opnieuw uit. Ook het ongelijkheidsprobleem op de arbeidsmarkt met goedkope zzp’ers en duurdere vaste medewerkers, schuift het kabinet voor zich uit met de kreet dat hiervoor een ‘breder maatschappelijk debat noodzakelijk” is. Zeer teleurstellend, aldus AFNL en NOA. Met de huidige wet- en regelgeving die vast werk ontmoedigt, zal die banenmotor niet terugkeren.

De stapsgewijze verlaging van de vennootschapsbelasting is op zich een goede zaak, echter het kabinet lijkt vergeten dat er ook veel bedrijven IB-plichtig zijn. Voor deze laatste blijven maatregelen helaas uit. De extra bijdrage van het kabinet aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds waardoor de werkgeverspremie iets omlaag kan is een geste. Echter, er staat tegenover dat de compensatie van de ontslagvergoeding na 2 jaar loondoorbetaling van zieke werknemers, moet worden gefinancierd uit een verhoging van de AWF-premie.
Ook het plan voor een nationale financieringsinstelling om investeringen van bedrijven te stimuleren is positief. Lenen bij banken blijft voor het mkb een probleem, maar overigens financiert het mkb in bouw, afbouw en infra traditiegetrouw veel met eigen geld. Dat eigen vermogens in de afgelopen jaren danig zijn verschrompeld, doet de noodzaak goedkoop geld te lenen aanzienlijk groeien.

AFNL en NOA zijn er van overtuigd dat het mkb veel beter kan presteren en dat er een gigantisch onbenut potentieel is dat, mits goed aangesproken, veel meer toegevoegde waarde kan genereren dan verondersteld, zowel sociaal, economisch als cultureel. Hiertoe is een veel grotere focus op de behoeften en wensen van het mkb met een fundamentele visie op het mkb nodig. Kleinschaligheid, herkenbaarheid, sociale cohesie, menselijke maat, gedeelde verantwoordelijkheid, verwevenheid met de regionale arbeidsmarkt en gemeenschapszin zijn mkb-eigenschappen die moeten worden gekoesterd en veel beter benut om maatschappelijke segregatie tegen te gaan. Het kabinet heeft de afgelopen 3 jaar grotendeels nagelaten hierop in te spelen en ook dit laatste jaar laat zij volgens AFNL en NOA na hierop in te spelen. In de ogen van AFNL en NOA dient uitgangspunt voor beleid voortaan te worden getoetst op realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid in het mkb; de MKB-toets. Een gouden regel die voorkomt dat maatregelen hoog over vliegen, niet toepasbaar zijn of door verkeerde uitwerking moeten worden gerepareerd. Op die wijze kan het mkb weer gezond worden en groeien.

Tenslotte rekenen mkb-infra ondernemers er op dat het kabinet komend jaar vol aan de slag gaat met het Deltaplan voor een klimaatbestendige samenleving tegen wateroverlast en hittestress om grote schades te beperken en slachtoffers te voorkomen. MKB INFRA zal hieraan haar steentje bijdragen.