Thema Duurzaam Gebouwd Congres bekend: #VanGasLos

Artikel delen

Nederland telt bijna 400 gemeenten, die de komende tijd hard aan de slag moeten. Niet alleen om maatschappelijke opgaven als vergrijzing en krimp het hoofd te bieden, maar ook om een stevig duurzaamheidsbeleid op te stellen. Stevige vermindering van CO2-uitstoot en forse beperking van energieverbruik zijn noodzakelijk om Europese afspraken omtrent het beperken van klimaatverandering te behalen.
 

Om stappen te zetten in het terugdringen van uitstoot van broeikasgassen zijn diverse oplossingen te bedenken. Een grotere inzet van duurzame energie en beperking van verbruik van fossiele brandstoffen ligt voor de hand. Met meer dan 7 miljoen aansluitingen op het gasnet vormt aardgas verreweg de populairste verwarmingsmethode. Het omvormen van verbruik van deze fossiele brandstof naar een duurzamere variant vormt voor veel gemeenten dan ook een punt van aandacht en nieuwsgierigheid.

Aardgasloos bouwen

Diverse gemeenten maken plannen om bestaande woningen van het gas te halen en de overheid zet stappen op dit vlak. Zo wil ze de wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet laten vervallen vanaf 2018. Laatstgenoemde regelgeving vormde een belemmering voor veel gemeenten om aardgasloos te bouwen. Daarnaast stuiten gemeenten op hogere investeringskosten voor all-electric nieuwbouw.

All-electric of in de volkmond ‘#VanGasLos’ wordt gezien als een belangrijke voorwaarde en stimulans om een duurzamere energievoorziening te realiseren. Hierbij vormen betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk en de onrendabele top voor projectontwikkelaars nog uitdagingen. Naast de predikers voor een volledig elektrische woningvoorraad zijn er partijen die opteren voor een duurzame energietransitie met andere middelen, zoals micro-wkk en circulair gas.

Gemeentelijke ambities

Het onderwerp #VanGasLos staat op 23 november aanstaande centraal tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2017 in gemeente Haarlemmermeer. Het congres strijkt neer in deze gemeente om gezamenlijk ambities en uitdagingen in te vullen omtrent aardgasloos bouwen. “Haarlemmermeer heeft een duidelijke visie omtrent #VanGasLos en weet dat zij de omslag nu moet maken”, vertelt directeur Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd. “Op 23 november komen experts uit de bouw- en vastgoedsector bijeen om invulling te geven aan dit belangrijke en relevante thema.”

De gemeente ziet dat er financieel en organisatorisch omvangrijke barrières zijn om bestaande bouw los te koppelen van gas. De investering is vaak fors. Daarnaast liggen kosten en baten niet altijd bij dezelfde partij. Veel verschillende stakeholders moeten de handschoen oppakken om initiatieven omtrent energieverduurzaming tot een succes te maken. Een gebiedsgerichte aanpak is noodzakelijk, om betrouwbaarheid en stabiliteit van de warmtevoorziening te waarborgen. Voorbeelden van initiatieven die door de gemeente worden ondersteund zijn het burgerinitiatief in Burgerveen en doorontwikkeling van de gasloze wijk Hanepoel in Zwaanshoek. De ambitie van de gemeente Haarlemmermeer is om nieuwbouw geheel gasloos te maken en te voorzien van de meest effectieve warmtevoorziening, bijvoorbeeld restwarmte uit datacenters.

Meer informatie

Op DuurzaamGebouwd.nl en DuurzaamGebouwdCongres.nl treft u de komende tijd meer inhoudelijke informatie over onder andere de congreslocatie en de programmering.